791 355 147
bok@firmowe24.com.pl

*
*
*
*
*
*


regulaminem

Decyzja w 24h

Niskie raty

Wysokie kwoty

Regulamin

Regulamin:

Administratorem i właścicielem serwisu jest właściciel domeny
cash4net.pl .

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
serwis internetowy – oznacza stronę internetową cash4net.pl wraz z zamieszczonymi na niej treściami przeznaczonymi do korzystania przez użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem
użytkownik – osoba odwiedzająca serwis internetowy i/lub korzystająca z jego usług/zasobów.

Informujemy, iż wypełnienie i wysłanie wniosku jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności naszego serwisu.

I. Korzystanie z serwisu przez użytkownika jest bezpłatne

II. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis cash4net.pl w celu udzielania dodatkowych informacji o oferowanej pożyczce, w tym na przesyłanie tych informacji drogą elektroniczną (e-mailem). zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – dalej „Ustawa”). Prosimy o zapoznanie się z zasadami, według których przetwarzamy Państwa dane osobowe (polityka prywatności).

III. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych przez serwis cash4net.pl partnerom współpracującym z serwisem,
którzy udzielą szczegółowych informacji na temat pożyczki – telefonicznie i/lub drogą elektroniczną (e-mailem).

IV. Serwis cash4net.pl oświadcza, iż dane przesyłane przez klientów będą wyłącznie udostępnione partnerom oferującym pożyczki.

V. Podanie danych jest dobrowolne i niezobowiązujące.
Serwis cash4net.pl nie pobiera żadnych opłat za złożone przez
klienta wnioski.

VI. Z serwisu korzystać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

VII. Serwis internetowy nie udziela pożyczek a jedynie pomaga w uzyskaniu pożyczki poprzez przekazanie danych użytkownika do partnerów współpracujących.

VIII.Każdy Użytkownik serwisu wypełniający formularz wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail w tym Newsletterów i reklam z serwisu cash4net.pl.

IX. Korzystanie z serwisu przez użytkownika jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

X. Administratorem Państwa danych są:

Mediasoft Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bandurskiego 34, 31-515 Kraków, NIP 123-103-70-96, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa – Sąd Gospodarczy, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 222533

Informujemy, że podane powyżej dane przetwarzane będą przez Bank BPH Spółka Akcyjna, Aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków, w celu zainicjowania kontaktu przez doradcę Banku oraz w celach analitycznych. W przypadku udostępnienia Bankowi innych danych osobowych w trakcie kontaktu telefonicznego dane te będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji wszelkich czynności wykonywanych przez Bank, do których jest on uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego, a także w celu marketingowym, zarządzania procesami Banku, ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności. Informacje kredytowe będą przekazywane do Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta ul. Postępu 17A. Dane te będą przetwarzane przez Bank również w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy. Osoba przekazująca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Provident Polska SA w celu udzielania mi dodatkowych informacji o oferowanych produktach, w tym na przesyłanie tych informacji drogą elektroniczną (SMSem i emailem), w szczególności w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy.

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych jednostkom z grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), do której należy Getin Noble Bank SA oraz towarzystwom ubezpieczeniowym, z którymi Getin Noble Bank SA ma zawarte umowy ubezpieczenia grupowego klientów Banku, w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb marketingowych. Aktualne wykazy: jednostek z grupy kapitałowej, do której należy Getin Noble Bank SA oraz towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi Getin Noble Bank SA ma zawarte umowy ubezpieczenia grupowego klientów Banku, dostępne są w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Getin Noble Banku SA oraz jednostek z grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), do której należy Bank za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Do korespondencji powyżej wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail. Aktualny wykaz jednostek z grupy kapitałowej, do której należy Getin Noble Bank SA dostępny jest w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Getin Noble Banku SA oraz jednostek z grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), do której należy Bank drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Do korespondencji powyżej wskazuję podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie numer telefonu komórkowego. Aktualny wykaz jednostek z grupy kapitałowej, do której należy Getin Noble Bank SA dostępny jest w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.

Administratorem danych jest Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy
ul. Domaniewskiej 39. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celach polegających
na prowadzeniu doradztwa finansowego, w szczególności na oferowaniu optymalnych
form inwestowania środków finansowych oraz pomocy w wyborze najkorzystniejszej
oferty kredytowej, a także w calach archiwalnych i statystycznych. Ich podanie jest
dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
4. Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik w
każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez
wysłanie pocztą elektroniczną na adres kontakt@open.pl stosownego żądania wraz z
podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Meritum Bank IBC S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul.Chłopskiej 53 („Bank”) zawartych w niniejszym formularzu moich danych osobowych w celu promocji i marketingu produktów i usług bankowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu i poprawiania moich danych osobowych. Wyrażam zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
Zastrzegamy możliwość zmiany regulaminu poprzez opublikowanie aktualnej treści na tej stronie. Ostatnia aktualizacja: 01 sierpień 2013

×